ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт
Шалгалтын сонголтууд Шалгалтын түвшин Шалгалтын төлбөр
Мастер сонголт Мастер түвшин
(Дээд түвшнөөс дээш)
Японд
15,000 иен
А сонголт Дээд түвшин
(≒80%-аас дээш)
〔JLPT:N1 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Дундаас дээш түвшин
(≒70%-аас дээш)
〔JLPT:N2 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Дунд түвшин
(≒60%-аас дээш)
〔JLPT:N3 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Японд
5,000 иен

Монголд
40,000₮
В сонголт Ахисан анхан түвшин
(≒70%-аас дээш)
〔JLPT:N4 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Анхан түвшин
(≒60%-аас дээш)
〔JLPT:N5 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Японд
4,000 иен

Монголд
40,000₮

ШАЛГАЛТЫН ЦАГ ХУВААРИЛАЛТ
Дүрэм・УншихЗав
сар
лага
СонсохЗав
сар
лага
Нийгэм соёл
НийтХарил
цан
яриа
----------100 минут
60 асуулт
150
нийт оноо
30
минут
10
асуулт
150
нийт
оноо
60
минут
60
асуулт
100
нийт
оноо
20
ми
нут
30
минут
30
асуулт
30
нийт
оноо
10
ми
нут
40
минут
35
асуулт
70
нийт
оноо
----
Нийгэм, Дүрэм
(Унших)
Зав
сар
лага
СонсохЗав
сар
лага
Үгсийн
сан,
дүрэм
Нийт
цаг
Харил
цан
яриа
60
минут
35
асуулт
80
нийт
оноо
20
ми
нут
30
минут
25
асуулт
50
нийт
оноо
10
ми
нут
45
минут
35
асуулт
70
нийт
оноо
----