ランク難易度

J-cert шалгалтын түвшин бүрээрх үнэлгээ

Мастер түвшин Мастер
сонголт
Янз бүрийн бизнес, академийн нөхцөл байдалд нийцэх Япон хэл болон нийгэм соёлын мэдлэг, ойлголтын чадварыг хангалттай үнэлж чадах. Мөн японы өнөөгийн болон ирээдүйн талаар ярилцаж, хүүрнэж чадах чадвартай.
Дээд
түвшин
А сонголт Япон хэлний унших ба сонсох чадвараас гадна, японы нийгмийн хэм хэмжээ, дүрэм журмыг ойлгох чадвартай, ажлын байранд болон уулзалт хурал дээр харилцааны хангалттай ур чадвартай, олон төрлийн сэдвээр харилцах чадвартай.
Дундаас
дээш
түвшин
Энгийн үед сонсох ба илэрхийлэх чадвартай, Японы дээд сургуулийн лекц ойлгох чадвартай, компанитай харьцах чадвартай байх, нийгмийн орчин дох сэдвээр ч харилцаж чадах.
Дунд
түвшин
Өдөр тутмын амьдрал дахь энгийн яриа, өгүүлбэрийг чөлөөтэй ойлгох, нийгмийн амьдрал дах харилцааны чадварыг эзэмшсэн, суралцах болон ажил эрхлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэгтэй байх.
Ахисан
анхан
түвшин
В сонголт Анхан шатны харилцан яриа, үгсийн чадвар эзэмшсэн, удаан хурдаар ойлгодог, үгийн баялаг ба илэрхийлэх чадвар нь бага хэвээр, япон дах нийгмийн амьдралыг бараг ойлгох чадвартай, хөршүүдтэйгээ харилцаж чадах түвшинд байна.
Анхан
түвшин
Анхан шатны өгүүлбэрийн бүтэц, үгсийн сан, ханзыг сурсан. Хялбар харилцан яриагаар удаанаар ярьж, ойлгох чадвартай. 3 сар орчим судалсан байх. Япон хэлний боловсролын байгууллагад суралцах, компанид дадлага хийх зэрэгт боломжийн чадвартай байх.

難易度一覧

Анхан шатны өгүүлбэрийн бүтэц, үгсийн сан, ханзыг сурсан. Хялбар харилцан яриагаар удаанаар ярьж, ойлгох чадвартай. 3 сар орчим судалсан байх. Япон хэлний боловсролын байгууллагад суралцах, компанид дадлага хийх зэрэгт боломжийн чадвартай байх.


ШАЛГАЛТ ЯВАГДАХ САРУУД
Мастер сонголт 11 сар 13:00~
А сонголт 5 сар・11 сар 9:00~11:40
В сонголт 3 сар・5 сар・9 сар・11 сар 9:00~11:45

ҮГСИЙН САНГИЙН ТОО
Мастер сонголт Хязгаар байхгүй
А сонголт Ойролцоогоор 11,000 үг
В сонголт Ойролцоогоор 1,600 үг

ХАНЗНЫ ТОО
Мастер сонголт Хязгаар байхгүй
А сонголт Ойролцоогоор 2,000 ханз
В сонголт Ойролцоогоор 400 ханз

КАТАКАНА ҮГСИЙН ТОО
Мастер сонголт Хязгаар байхгүй
А сонголт Ойролцоогоор 500 үг
В сонголт Ойролцоогоор 150 үг